vrijdag 5 april 2019

aan de gang

Lente. Een zachtgroene waas van ontluikend groen kleurt het landschap dat eerst nog dor en grijs leek. Elke dag worden de kleuren steviger en mooier. Duizend tinten groen, de kleuren van de tulpen,narcissen, blauwe druifjes, de bloeiende fruitbomen, kortom; lente

Vanaf  nu wordt het alleen maar beter. Vandaag een buiten dag, lekker zweten . Voorbereidingen treffen voor de start van het hottub project. Een stenen pad leggen die de verbinding vormt tussen de steiger , het hottub terras, het "voedsel bos" en de tuin. Buizen leggen voor water af en aanvoer, elektriciteit voor de tuinverlichting en de piket paaltjes stellen . Een terras op hoogte wordt het. Wel een meter vanaf het maaiveld zodat de grote water ton voor een groot deel onder het terras verdwijnt en een instap makkelijk maakt.


Spring. A soft green haze of budding green colors the landscape that at first seemed barren and gray. Every day the colors become stronger and more beautiful. A thousand shades of green, the colors of the tulips, daffodils, blue grapes, the flowering fruit trees, in short; springFrom now on it will only get better. Today an outside day, sweating. Prepare for the start of the hot tub project. Laying a stone path that forms the connection between the jetty, the hot tub terrace, the "food forest" and the garden. Laying pipes for water and supply, electricity for the garden lighting and the picket posts. It will be a terrace at a height. However, one meter from the ground level so that the large water tank largely disappears under the terrace and makes entry easy.

dinsdag 19 maart 2019

Uitzending gemist

Sauna is heerlijk. Wat heb ik een lol van mijn geknutsel . Na een vermoeiende zaterdag met opruim werkzaamheden zondag ochtend de saunakachel aangestoken om een paar uur later heerlijk de vermoeide spieren door te warmen. Een plons in de zwemvijver om af te koelen gevolgd door een wandeling over het terrein. Een paar saunagangen gemaakt om daarna heerlijk in de serre weg te doezelen.

Ik raad iedereen een sauna aan.

Dan tref ik bij het doorbladeren van deze blog een oproep van een BNN Vara redacteur aan. Gedateerd half Januari, en volkomen aan mijn aandacht ontsnapt. Of ik mee wilde doen met een programma genaamd "Ik durf het bijna niet te vragen".
Bloot als thema.

Ik wel.. maar nu herinner ik me het programma al te hebben gezien. Balen.
Ik had U graag allen toegesproken via de landelijke TV..
 

vrijdag 15 maart 2019

Waai

Het waait nu ruim anderhalve week. Van harde wind tot storm, al dan niet met veel regen en af en toe onweer. De sloten kunnen het nog aan maar het water staat tot de enkels hoog, op de doorweekte grond. Geen tuinweer. Daarin tegen inspireert dit weer wel weer om onafgemaakte zaken binnenshuis aan te pakken. Zo is (eindelijk) mijn logeer en kluskamer gereed. De kamer met het mooiste uitzicht.

En is eindelijk ook Kaatje S3 ontmanteld en wacht nu op een beter motorblok. Gelukkig is het niet koud , bij al die regen. Dit weekend de sauna weer eens opstoken. Ook de sauna zandloper eens monteren. Nog geen weer voor sporten , maar de wens om in het saunahok een been trainer te installeren blijft onverminderd aanwezig.

Onze vrienden zullen inmiddels wel verhuisd zijn naar hun nieuwe onderkomen. In de slechts mogelijke weersomstandigheden dus. Echt wel balen. Ik kijk op de buienradar; nog een uur en dan is het even droog. Tijd voor mij en de hond, een rondje lopen dus.

Want elke weer is weer. Regen en wind heeft ook wel wat, maar het is weer eens tijd voor wat zonneschijn.


It is now blowing for more than a week and a half. From strong wind to storm, with or without much rain and occasional thunderstorms. The ditches can still handle it, but the water is up to the ankles, on the soaked soil. No garden weather. On the other hand, this again inspires us to tackle unfinished business indoors. So (finally) my guest room and odd jobs room is ready. The room with the best view.

And finally Kaatje S3 has also been dismantled and is now waiting for a better engine. Fortunately it is not cold, with all that rain. Stir up the sauna again this weekend. Also assemble the sauna hourglass. No weather for sports yet, but the desire to install a leg trainer in the sauna room remains undiminished.

Our friends will now have moved to their new home. So in the only possible weather conditions. Really bales. I look at the rain radar; another hour and then it will be dry. Time for me and the dog, so walk around.

Because every weather is again. Rain and wind also have something, but it's time for some sunshine.

dinsdag 26 februari 2019

leegstand


Kerken lopen leeg en ook de kerk in ons dorp ontloopt het lot niet dat lege kerken ondergaan. Ze worden gesloten. Omdat ons dorp juist gekenmerkt wordt door de (enige) kerk en ook min of meer het centrum vormt van de bebouwing is er een commissie van bewoners  gevormd  die onderzocht of de kerk kon worden behouden voor de inwoners door er een buurthuis van te maken. Na jaren van praten en onderhandelen met de gemeente was het dan zo ver : de plannen waren goedgekeurd, er is een budget dus de bouwcommissie kan van start om de kerk om te toveren tot buurthuis
Heel het dorp was uitgenodigd om te komen luisteren naar het vervolg met als gevolg dat de ruimte waar nu het dorpsgebeuren normaliter plaats vindt stampvol zat met nieuwsgierigen , tot vreugde van de commissie. 
Er blijft zelfs een klein beetje kerk in de kerk door een maria kappelletje dat daar in blijft staan. Ook de klokken zullen blijven luiden en die mededeling liet een applaus ontstaan. Ik moest even denken aan het lied “Ons Dorp”. De pastor die ook in zaal aanwezig was moet wel wat gedacht hebben toen het applaus klonk. Kerkklokken roepen mensen op om naar de kerk te komen.. maar ze kwamen niet meer.
Veel stelt ons dorp niet voor. Twee winkels telt ons dorp. Voor fietsen en matrassen..,  twee kroegen en een uitspanning voor kopje koffie en gebak..
De kerk wordt multifunctioneel. Geen woningen maar ruimtes voor verenigingen, feestjes en kleine bedrijfjes..
Gaat het lukken om zoiets levensvatbaar te maken? De tijd zal het leren. 8 juni is de laatste mis. Dat is slikken voor de kerkgangers die dan daarna naar een ander dorp moeten uitwijken voor kerkbezoek.
Vanuit mijn tuin zie ik de kerktoren, die tot middernacht  door flinke lampen in het licht staat. Ook dat blijft zo.
Fijn hoor.

zaterdag 23 februari 2019

Ik was 13 toen deze poster van de PSP van Bram vd Lek op het aanplak bord voor de verkiezingen verscheen. Blote vrouwen en grote huisdieren gingen goed samen.
Thuis hing in een van de slaapkamers van mijn zus een poster van Verkerke waarop een afbeelding stond van een paard met daarop gezeten een naakte vrouw,  maar dan zonder verkiezingsleus.


Het heeft de PSP misschien niet veel leden opgebracht, ze kregen wel de aandacht. Ontwapenend. Dat is de kern van bloot durven zijn. Er zijn programma's waarbij het bloot zijn een hoofdrol speelt. Een handige verkoop truuk van de programma makers want bloot scoort bij een groot publiek. Het ongemakkelijke bloot blijkt na een poosje voor de meeste mensen geen grote rol meer te spelen.

Bloot is ontwapenend, dat is een gegeven. En heerlijk. 
I was 13 when this poster from the PSP of Bram vd Lek appeared on the billboard for the elections. Bare women and large pets went well together.
At home, one of my sister's bedrooms hung a Verkerke poster with an image of a horse with a naked woman sitting there, but without an election slogan.
It may not have brought many members of the PSP, but they got the attention. Disarming. That is the core of being dare to be exposed. There are programs where being exposed plays a major role. A handy sales trick from the program makers because it scores well with a large audience. The uncomfortable exposure appears after a while for most people no longer to play a big role.
Exposure is disarming, that is a given. And enjoyable.


woensdag 20 februari 2019

dood

Dood is raar, zo definitief, zo einde leven. Soms zie je het aankomen, dan kun je nog maatregelen treffen om de dood in de ogen te kijken maar vaak ook treft de dood je als een dief in de nacht.
Geen laatste woorden meer, een keep in de hand of nog even dat ene oog contact. Wat overblijft is dat starre omhulsel dat plotseling zo vreemd en onnatuurlijk wezenloos ligt te liggen. De ziel is er uit.

De dood is onvermijdelijk ; niets en niemand die er aan kan ontsnappen. Jazeker, we tarten de dood steeds meer door slimmer te worden zodat we meer en meer dodelijke ziektes weten te overleven.
De mens kan daardoor steeds ouder worden, tenminste als je geluk hebt in het leven en geboren wordt in een land waar er welvaart heerst..
Maar hoe dan ook.. de dood ontloopt niemand.
zondag 10 februari 2019

somber

Het giet. Dit is zo'n zondag waarbij je spijt kunt hebben dat je zo vroeg bent opgestaan om vervolgens lang uit betraande ramen te turen en te bedenken wat je zou kunnen doen als het droog was geweest.
De voorspelling is duidelijk; een dag vol regen.
Als voorzorgsmaatregel op deze hoeveelheid is het waterlevel van de vijver al lager, dankzij de dompelpomp. De overloop werkt nog niet naar behoren, vandaar deze oplossing.
Ik laat me uiteraard niet tegenhouden door het weer en neem de hond uit voor een lange wandeling. We lopen het beekdal weer eens door en zien hoeveel water door de beek wordt aangevoerd. Alles staat blank en de dijk waarop we lopen is sompig.

Thuisgekomen krijg ik de schuurdeur niet open. Niet het slot maar de sluiter hapert. Dat is knap lastig maar met wat gepiel lukt het uiteindelijk toch de deur open te krijgen. Nadere inspectie laat zien dat een vitaal onderdeel is afgebroken. Een poging tot repareren haalt niks uit dus maar een nieuw slot gehaald. Een sloot geld kost zo'n slot zeg..

Afijn, een dag voor wat opruimen , zo tussen de buien door. En een sauna gang.

Ik ga de saunakachel dus maar eens aansteken. Eens proberen hoe heet de kachel de ruimte kan krijgen. Ik heb 75 graden al wel gehaald maar dat ging niet moeiteloos.  De gekozen kachel zou wel eens te klein kunnen zijn om de 100 graden te halen. Volgens de technische specificaties zou het net moeiten lukken maar ik zit inderdaad aan de grens. Aan de isolatie is niet veel te verbeteren. Toch is 75 graden als een prima temperatuur hoor. Het duurt alleen iets langer voor je goed gaat zweten

Maar wie heeft er haast bij zulks regen weer?
It pours. This is such a Sunday where you can regret that you got up so early and then long peered out of  tearful windows and think about what you could do if it had been dry.
The prediction is clear; a day full of rain.
As a precautionary measure for this quantity, the water level of the pond is already lower, thanks to the submersible pump. The overflow is not working properly yet, hence this solution.
Of course I will not let myself be stopped by the weather and take the dog for a long walk. We walk through the brook valley again and see how much water is supplied by the brook. Everything is white and the dike on which we walk is sombre.

Back home I do not open the barn door. Not the lock but the shutter falters. That is pretty difficult but with some patience it finally succeeds to get the door open. Further inspection shows that a vital part has been broken down. An attempt at repair does nothing, so a new lock is achieved. A ditch money costs such a lock say ..
Anyway, a day for cleaning up, so between the showers. And a sauna hallway.

So I'm going to light the sauna heater once. Let's try how hot the stove can get space. I have already reached 75 degrees, but that did not go smoothly. The chosen stove may be too small to reach 100 degrees. According to the technical specifications, the net would be a problem, but I am indeed at the border. The insulation can not be improved much. Yet 75 degrees is a good temperature. It only takes a little longer before you start to sweat well


But who is in a hurry with this rain?