zaterdag 17 november 2018

Power walking

Een half uur power wandelen per dag houdt je vasculaire stelsel in conditie. Hoe belangrijk dat is kan professor Erik Scherders je heel goed uitleggen maar in mijn bewoordingen kom ik tot "heel belangrijk" . Voor de hersenen is het vitaal blijven van het vaatstelsel die zorgen voor het voeden van de onderlingen verbindingen door met bloed meegevoerd zuurstof , de belangrijkste conditie om te voorkomen dat er storingen optreden die kunnen leiden tot permanente beschadigingen. Altzheimer, ik noem er maar eentje..

Uiteraard zijn alle andere onderdelen van een menselijk lichaam gebaad bij een goed vaatstelsel. Behoudens gezond eten is een regelmatige inspanning van het hart een hele goede manier om je "binnenband"op de juiste spanning en diameter te houden. Deze ochtend dus weer even in een flink wandeltempo aan de gang en dat bij o graden. Beginnen met ademoefeningen; 20 keer heel diep ademen en met kracht uitademen . Je kunt er "natuurlijk" high door worden, licht in je hoofd. Ik doe de ademhalingen tijden het warmlopen. De vrieslucht is heerlijk verkwikkend, ik verkies dit echt wel boven een koude douche in de ochtend..

Dan de pas er in. Ik heb niet mijn beste paar schoeisel aan merk ik snel maar een kniesoor die daar op let. De hond volgt wel, op dit tijdstip en deze zondag weinig kans dat er verkeer is. In de verte schijnt de enige lantaarnpaal een flauw schijnsel. Een stuk links doorakkeren tot daar waar de weg in een zandpad veranderd en dan weer terug. Het waait een beetje maar ik merk het amper meer.

Bij het stalletje even pauze houden en nog wat ademoefeningen doen.Dan nog een laatste spurt . De hond kan niet wachten tot ik haar bak vul ; ze heeft al een dikke wintervacht maar haar kacheltje moet goed gevoed worden. Ik ben lekker wakker geworden. Het ijs op de voorruit van de auto moet ik nog even weg krabben want de vrouw moet op stap. Het licht gaan aan in de keuken. We gaan beginnen.


Half an hour of power walking a day keeps your vascular system in shape. How important that is, Professor Erik Scherders can explain very well, but in my words I come to "very important". For the brain, keeping the vascular system vital and thus feeding the sub-connections by blood entrained with blood is the most important condition to prevent malfunctions that can lead to permanent damage. Altzheimer, I just name one ..


Of course, all other parts of a human body are bathed in a good vascular system. Unless healthy eating is a regular effort of the heart is a very good way to keep your "inner tube" on the correct tension and diameter. This morning again in a good walking pace and that at o degrees. Start with breathing exercises; Breathing very deeply for 20 times and exhaling with power. You can become "natural" high by it, light in your head. I do the breaths during the warm up. The freezing air is wonderfully refreshing, I prefer this over a cold shower in the morning ..

Then the pass. I do not notice my best pair of footwear, but I notice a knee-high who watches over it. The dog will follow, at this time and this Sunday, little chance that there is traffic. In the distance, the only lamppost seems a faint gleam. Driving a piece to the left until where the road changes into a sandy path and then back again. It blows a bit but I hardly notice it anymore.

At the stall just take a break and do some breathing exercises. Then a last sprint. The dog can not wait until I fill her bowl; she already has a thick winter coat, but her stove needs to be well fed. I woke up well. The ice on the windshield of the car I have to scratch away because the woman has to step out. The lights go on in the kitchen. We are going to start.

 

vrijdag 16 november 2018

Water


 Het is even over zevenen en de buurt verkeert nog in volle rust. De hond mocht kiezen welke kant we op zouden lopen anders dan ik altijd loop verkoos de hond om de straat waaraan wij wonen verder uit te lopen. Wat lawaaiig zo, met die houten klompschoenen op de straat. Ik overwoog ze uit te doen maar de ondergrond van dit stuk loopt niet lekker.

Een paar maanden lang hebben wegwerkers een groot deel van de weg voorzien van nieuw asfalt dat wel lekker loopt op blote voeten maar dat is net de andere kant op en brengt ons niet waar ik uit wil komen. Ik ben de hond al kwijt. Vooruit gestoven om nieuwe geurtje te ontdekken. Af en toe komt ze uit het duister aangerend om te kijken of ik daadwerkelijk nog met haar mee loop.

Het is vier graden, zo had ik gelezen bij het opstaan. Iets meer wind dan gisteren maar hier tussen de begroeiing is dat nauwelijks merkbaar. Ik loop de brug over van de beek die hier loopt . Nog altijd staat er heel laag water in. Op een gezellige avondje met de buren lieten we ons informeren over de historie van de straat. In het voorjaar van 1996 had ons huis onder water gestaan. Je kunt het je nauwelijks voorstellen maar er was zoveel water gevallen dat voorjaar dat een groot gedeelte van west nederland grote moeite had om de voeten droog te houden. De dijken konden het net aan.

Hier was de beek dus volledig ondergelopen om vervolgens de aangrenzende weilanden te overspoelen. Direct nadat dit was gebeurd heeft men het beekdal aangelegd zodat bij hoog water het daar vol stroomt en niet meer in huizen , waaronder het onze.

Het is kraakhelder. Een paar diepe teugen lucht inhaleren. Aan de horizon wordt langzaam een streep licht zichtbaar . Vandaag weer verder met de klussen. Eerst sleutels zoeken, die heb ik ergens laten liggen op een gekke plek, maar waar?


It is just about seven and the neighborhood is still in peace. The dog was allowed to choose which way we would walk differently than I always walk  so the dog to continue walking the street we live on. It's noisy, with those wooden shoes on the street. I considered doing them out but the surface of this piece is not going well. For a few months, road workers have provided a large part of the road with new asphalt that runs smoothly on bare feet but that is just the other way and does not bring us where I want to come from. I've already lost the dog. Pushed forward to discover new scent. Occasionally she comes running from the dark to see if I actually walk with her. It is four degrees, as I had read when standing up. Somewhat more wind than yesterday but here between the vegetation is hardly noticeable. I walk over the bridge of the stream that runs here. Still there is very low water. On a pleasant evening with the neighbors we let us know about the history of the street. In the spring of 1996 our house had been flooded. You can hardly imagine it but there was so much water that spring that a large part of the west of the Netherlands had great difficulty keeping the feet dry. The dikes could handle the grid. Here the stream was completely flooded and then flooded the adjacent meadows. Immediately after this had happened they made the river valley so that at high water it flows there full and no longer in houses, including ours. It is crystal clear. A few deep breaths to inhale air. A line of light is slowly visible on the horizon. Today again with the jobs. First, looking for keys, I have left them somewhere in a crazy place, but where?

You tube.

Ik volgde wat filmpjes van Wim Hof, de "Iceman" genoemd. Erg leerzaam en het werkt!
Vanuit die inspiratie meteen ook maar mijn eigen YOUTUBE kanaal opgestart.
 met deze klik kom je op mijn eerste filmpje, een wandeling in de natuur aan huis..

I followed some videos from Wim Hof, called the "Iceman". Very educational and it works! From that inspiration I also started my own YOUTUBE channel. with this click you come to my first video, a walk in the nature at home .

donderdag 15 november 2018

Paradise Hell


 
Ik ben er nooit geweest en de kans dat ik er ooit zelf kom is nul. Deels omdat het voor een groot deel is afgebrand en er dus niet veel meer te zien is. Het duurt wel lang voordat men begint te snappen wat voor een ramp zich in dit stadje heeft afgespeeld.
Ik kom wel eens in California . Ze hebben daar die lekker Zinfandel druif. En Black Beach ; een strook naturisten strand waar ik al eens op mogen vertoeven. Een droog land inmiddels. Boeren bepalen elk jaar weer aan de waterstand in de spaarbekkens en rivieren hoeveel vee ze kunnen houden. Een tekort aan water is chronisch geworden. Het hotel waar  ik altijd verbleef en waar een golfbaan aan vast zat heeft enkele jaren geleden het golfterrein gesloten vanwege de kosten van bewatering. Nog los van de beperking die geldt dat je een groot gedeelte van het jaar niet mag bewateren.

Paradise is hell geworden. Meer dan 600 mensen worden vermist; overvallen door vuur en op de vlucht komen vast te zitten. Verbrand is de vrees. Ploegen kammen de smeulende resten van gebouwen en auto uit, op zoek naar menselijke resten ; vaak niet meer dan fragmenten bot en as. De voorspelling dat de droogte alleen maar toe gaat nemen als gevolg van de opwarming van aarde is serieus. California is een van de weinige staten van de US die global warming wel dood serieus neemt. Men trekt zich niets aan van die idiote Trump  en zijn opzeggen van het klimaat verdrag onder de noemer dat het een hoax is. 

Afgelopen zomer heeft Nederland kunnen ervaren wat het is om zonder water te komen zitten. Voor even is een warme zomer wel leuk maar waren we niet allen blij toen het even is gaan regenen? In California is elk jaar zo’n weer en langzaam verandert het daar in een woestijn.


I have never been there and the chance that I will ever get there is zero.
Partly because it is burned to a large extent and so there is not much to see.
It takes a long time before they start to understand what kind of disaster happened in
this town.I sometimes come to California. They have the tasty Zinfandel grape there.
And Black Beach; a strip of naturist beach where I can stay for once. A dry land now.
Farmers determine every year at the water table in the reservoirs and rivers how much cattle
they can keep. A shortage of water has become chronic. The hotel where I always stayed
and where a golf course was stuck has closed the golf course a few years ago because of
the costs of watering. Still apart from the limitation that you are not allowed to water a large
part of the year.Paradise has become hell. More than 600 people are missing; overtaken by fire and fleeing.Burned is the fear. Teams are combing the smoldering remains of buildings and cars, looking for human remains; often no more than fragments of bone and ash. The prediction that the drought will only increase as a result of global warming is serious. California is one of the few states in the US that takes global warming seriously seriously. One does not take notice of that idiotic Trump and his denunciation of the climate treaty under the denominator that it is a hoax.
Last summer, the Netherlands was able to experience what it is like to sit without water. For
a while a warm summer is fun but were not we all happy when it rained for a while? In
California every year is such a weather and slowly it turns into a desert there.

mijn koude douche / my cold shower


To make this weblog accessable for a larger audience, a simple English translation via Google translate will be added as from today onwards; see below .Ingnore the translation errors please...enjoy

Het is even na zessen als ik beneden ben. 1 graad, wijst de thermometer aan. Buiten kwispel er iemand , vol van verwachting. De poort is bevroren, op het hout zitten ijskristallen. De aarde staat tussen zon en maan in dus het is extra donker nu. Geen wolk aan de lucht zodat ondanks de lichtvervuiling veel sterren te zien zijn. Een hele heldere, de poolster, schijnt haast onwerkelijk fel.

We lopen de duistere weg af. Hier staan gelukkig geen lantarens, wel op eentje na dan bij de afslag naar het zandpad. Het is stil, deze vrijdag morgen maar toch kom ik nog een enkele auto tegen. Omdat ik en de hond geen licht voer duik ik diep de berm in om de bestuurder niet dubbel te laten schrikken. Want deze wandeling is ook mijn koude douche. Uit het warme bed de vrieskou in. Alleen schoenen aan want de weg die ik loop heeft een wegdek met die scherpe kiezels ; zool killers. Mijn rubber klompschoenen die ik een poos heb gedragen kregen door dit loopje snel de gaten in de zolen..

Vandaag genieten van een extra dagje vrij. Verder aan de sauna hut werken dus.  Het hout voor de bekleding van de binnenmuur heb ik gisteren al gehaald dus ik kan meteen na het ontbijt en een heet bakkie thee aan de slag. In de verte zie ik de auto van Peter de zandweg indraaien. Drie honden heeft hij. Even later zie ik de dansende lichtjes die op de hondenriemen zitten bewegen. Toch handig denk ik, voor de veiligheid. Hoewel de hond nooit ver van me vandaan is en uitstekend luistert is ze met deze licht conditie moeilijk waarneembaar.

Weer om wakker van te worden. Ik hou van vrieslucht op mijn blote vel. Zolang er geen wind staat natuurlijk. Lekker doorstappen nu . Diep die vrieslucht inademen. Ik loop even op blote voeten als we het zandpad hebben bereikt maar de ondergrond is door het zware landbouwverkeer dat met de oogst hier heeft rondgereden vol kuilen ,rillen en opgerakelde stenen; die zijn zonder licht niet te zien dus snel weer de klompen aan. Ik krijg ook te koude voeten en dat is niet goed als je verder bloot bent.

Wim Hof , de man die lange tijd de show stal door (bijna) naakt in een bak met ijs te gaan zitten, bloot bergen beklom en in ijswater heeft gedoken zonder duikpak zou dat meteen bevestigen. Maar wat hij doet en zijn cursisten aanleert is een andere vorm van omgaan met koude. Veel focus op ademhaling techniek. Het is natuurlijk wel even anders omgaan met kou als je bloot, buiten een ommetje maakt of dat ik nu de vijver in zou springen.

De hond komt op mijn fluitcommando aangerend. Terug naar huis. Heerlijk dat het hier zo rustig is op de vroege ochtend. Mijn koude douche zit erop. De fleece jas valt als een warme deken over mijn vel. 15 graden binnen. Als ik even later van een bakkie thee geniet begint het licht te worden aan de einder. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. 14 graden is voorspeld. Misschien na hard klussen toch even voelen hoe koud de vijver werkelijk is?


Google translate
It is just after six when I am downstairs. 1 degree, the thermometer indicates. Outside someone is wagging, full of expectation. The gate is frozen, ice crystals are on the wood. The earth is between sun and moon so it is extra dark now. No cloud in the air so that many stars can be seen despite the light pollution. A very bright one, the pole star, seems almost unreal fiercely.

We walk the dark road. Fortunately there are no lanterns here, except for one at the exit to the sandy path. It is quiet, this Friday morning but I still come across a single car. Because I and the dog do not feed any light, I dive deep into the roadside to avoid scaring the driver. Because this walk is also my cold shower. From the warm bed into the freezing cold. Only shoes on because the road I walk has a road surface with those sharp pebbles; sole killers. My rubber clogs that I have worn for a while got through this loop the holes in the soles ..Today enjoy an extra day off. So working on the sauna cabin. The wood for the upholstery of the inner wall I have already met yesterday so I can start working immediately after breakfast and a hot cup of tea. In the distance, I see Peter's car turning into the dirt road. He has three dogs. A little later I see the dancing lights that move on the dog leashes. Still useful, I think, for safety. Although the dog is never far away from me and listens well, she is difficult to perceive with this light condition.Again to wake up. I love freezing air on my bare skin. As long as there is no wind, of course. Going through now. Deeply breathe that freezing air. I walk barefoot when we reach the sandy path but the ground is driven by potholes, shivering and staggered stones by the heavy agricultural traffic that has driven here with the harvest. they can not be seen without light, so quickly put on the clogs again. I also get too cold feet and that is not good if you are further exposed. Wim Hof, the man who stole the show for a long time by sitting (almost) naked in a bowl of ice, climbed mountains and dived into ice water without a diving suit would confirm that immediately. But what he does and teaches his students is another form of dealing with cold. A lot of focus on breathing technique. It is of course a bit different to deal with cold when you are exposed, outside a detour or that I would jump into the pond. The dog comes running to my flute command.
Back home. Great that it is so quiet here on the early morning. My cold shower is finished. The fleece jacket falls over my skin like a warm blanket. 15 degrees inside. When I enjoy a cup of tea a little later, the light begins to get to the horizon. It promises to be a nice sunny day. 14 degrees is predicted. Maybe after hard work, just feel how cold the pond really is?

maandag 12 november 2018

toppie

Nog geen 10 maanden heeft mijn multi-tool het volgehouden. Klus moe begon hij afgelopen zaterdag te roken en de herrie die toch al aanzienlijk was nam nog eens toe.
Maar zagen deed hij niet meer. Tot mijn grote verdriet want tot dan toe was de machine weergaloos .
Op de herrie na dan.

5 jaar garantie moet toch iets zeggen, niet? Zeker niet een goedkoop prul maar degelijk. En nu stuk. Ik kijk het apparaat aan en ontdek iets merkwaardigs. De kop van het ding zit los. Geen bouten die het vasthouden maar gedraaide metalen pennen die ooit eens grip vonden in een kunststof behuizing.

Fabricage fout. Dus zondag naar de verkoper, de firma Praxis. Ik kom daar nooit maar dit ding heb ik destijds via internet gekocht; via hun dus.
De verkoper keek het allemaal eens aan; ook voor hem was het zondag, de winkel net twee minuten open. "Garantie, 5 jaar; begon ik."  Meteen kwam zijn natuurlijke verdedigingsmechanisme op gang; "Dat wordt opsturen"
Maar daar wilde ik niks van hebben; Defecte Worx waar overduidelijk sprake is van fabricage fouten kun je meteen omruilen in de garantie periode. Maar de verkoper was onverbiddelijk.

Kwaad maar met lege handen terug. Een week wachten en dat midden in de klustijd. Daags erop werd ik gebeld. Praxis; ik had helemaal gelijk en kon meteen langs komen voor een nieuwe. De verkoper was niet op de hoogte van deze regeling, die overigens alleen voor Worx geldt.

En nu dus weer een nieuwe. Glimmend en wel en klaar voor nog veel meer klussen.
Nog ruim 4 jaar garantie ; niet slecht toch?


 

zondag 11 november 2018

Geurig


Ik ruim oude spullen op. Eigenlijk is het weer te mooi om binnen te zitten maar het weerbericht maakte melding van een regendag dus ik had me dit voorgenomen. Inderdaad begon de dag grijs maar inmiddels trekken grote blauwe gaten over en heb ik nog geen druppel water zien neerdalen.

Niks mis mee met opruimen als het buiten nat en grauw is maar ja.. het is beiden niet.

Ik rommel in een doosje. Het ruikt sterk naar lavendel en ik weet meteen weer de oorsprong van deze reuk. Het moet midden jaren tachtig geweest zijn , met vriend Geert en de net aangeschafte Ford escort (op gas) op proefrit door Frankrijk. Tent achter in de bak op de bonnefooi. Het werd een prachtige tocht , langs de grens met Zwitserland .Hoe mooi was het hier wel niet. Daarna doorgestoken naar het zuid midden en daar kwamen we in de prachtige lavendel velden.

Op de lokale markt kocht ik een klein flesje lavendel extract voor het beddengoed. Sauna was toen nog niet mijn ding. Maar het flesje heeft jaren op een plankje staan te wachten op gebruik. Af en toe een drupje op de kleren denk ik; feit was dat het flesje een keer leeg raakte en verdween in dit doosje.

Ik kijk naar naar buiten, het wordt wat grijzer maar geen regen. Nu zou ik dit soort geuren in water vermengd op de saunakachel laten verdampen. Ik loop naar beneden en zoek op etherische oliën .
Duur spul hoor. Even verder zoeken brengt me naar een mooie aanbieding waar ik meteen gebruik van maak en tweemaal een set van 6 verschillende geuren bestel. Het rekje maak ik zelf wel.

Het blijft overwegend blauw en de zon schijnt. Niet meer opruimen dus, maar lekker naar buiten en verder met de sauna. Een weekje wachten nog op de geurtjes. Ik verheug me er nu al op.